تولید نرم افزار

تولید نرم افزارهای سفارشی

نوع فعالیت و فرایندهای اداری، خدماتی ، تولیدی و مالی شرکت متفاوت بوده و هر بنگاه اقتصادی بنا به نحوه عملکرد خود نیازهای خاص نرم افزاری خواهند داشت. از آنجائیکه بسته های نرم افزاری برای یک فرایند خاص و یا یک صنعت خاص طراحی گردیده اند ، اغلب تمامی این نیازها را پوشش نمی دهند. از طرفی دیگر ممکن است که نرم افزاری برای نیاز خاص شرکت وجود نداشته و یا مشابه خارجی آن موجود باشد . در اين صورت ممكن است از لحاظ هزینه و يا پشتیبانی توجیه اقتصادي و يا اجرايي نداشته باشد.

× | چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟