تعرفه های ثبت ، تمدید و انتقال دامین ( دامنه )

 

نوع دامين (دامنه  )

هزينه ثبت
با خرید سرويس ميزباني

هزينه ثبت
بدون خرید سرويس ميزباني

هزينه تمديد

هزينه انتقال

.com

399,000

399,000

399,000

399,000

.net

399,000

399,000

399,000

399,000

.org

399,000

399,000

399,000

399,000

.info

399,000

399,000

399,000

399,000

.biz

399,000

399,000

399,000

399,000

.us

399,000

399,000

399,000

399,000

.co

1,166,000

1,166,000

1,166,000

1,166,000

.name

399,000

399,000

399,000

399,000

.asia

886,000

886,000

886,000

886,000

.pro

886,000

886,000

886,000

886,000

.tv

1,326,000

1,326,000

1,326,000

1,326,000

.ca

616,000

616,000

616,000

616,000

.cc

1,096,000

1,096,000

1,096,000

1,096,000

.cn

1,096,000

1,096,000

1,096,000

1,096,000

.ac

2,666,000

2,666,000

2,666,000

2,666,000

.ws

1,096,000

1,096,000

1,096,000

1,096,000

.me

886,000

886,000

886,000

886,000

.tel

456,000

456,000

456,000

456,000

.mobi

776,000

776,000

776,000

776,000

.eu

446,000

446,000

446,000

446,000

.de

666,000

666,000

666,000

666,000

.bz

1,096,000

1,096,000

1,096,000

1,096,000

.be

886,000

886,000

886,000

886,000

.it

646,000

646,000

646,000

646,000

.tw

1,596,000

1,596,000

1,596,000

1,596,000

.tc

2,446,000

2,446,000

2,446,000

2,446,000

.in

766,000

766,000

766,000

766,000

.fr

646,000

646,000

646,000

646,000

.at

696,000

696,000

696,000

696,000

.ch

696,000

696,000

696,000

696,000

.es

566,000

566,000

566,000

566,000

.ru

716,000

716,000

716,000

716,000

.se

696,000

696,000

696,000

696,000

.co.uk

296,000

296,000

296,000

296,000

.me.uk

296,000

296,000

296,000

296,000

.org.uk

296,000

296,000

296,000

296,000

* تمامي مبالغ فوق به ريال مي باشد  .

 

دامین ( دامنه ) های   se – .ru – .es – .ch – .at – .fr – .it. دارای کنترل پنل نمی باشند. برای ثبت این دامین ( دامنه ) ها نیاز به آدرس در اروپا می باشد در غیر اینصورت ثبت با نام داده پردازان انجام می شود  .

 

نوع دامين (دامنه  )

هزينه ثبت يك ساله
بدون خرید سرويس ميزباني

هزينه ثبت پنج ساله
با خرید سرويس ميزباني

هزينه ثبت يك ساله
با خرید سرويس ميزباني

هزينه ثبت پنج ساله
بدون خرید سرويس ميزباني

.ir

100,000

355,000

55,000

155,000

.ac.ir

100,000

355,000

55,000

155,000

.co.ir

100,000

355,000

55,000

155,000

.gov.ir

100,000

355,000

55,000

155,000

.id.ir

100,000

355,000

55,000

155,000

.net.ir

100,000

355,000

55,000

155,000

.org.ir

100,000

355,000

55,000

155,000

.sch.ir

100,000

355,000

55,000

155,000

* تمامي مبالغ فوق به ريال مي باشد  .

 

× | چگونه می‌توانم به شما کمک کنم؟